КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Saturday, 26 September 2020
Saturday

Машинство и обрада метала

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу члана 53.Закона о јавним набавкама/“Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015,и одлуке о покретању поступка јавне набавке

бр 200/1 од 27.02.2020.наручилац Машинско електротехничка школа „Гоша“ у Смедеревској Паланци ,дана 04.03.2020 објављује

 

ПОЗИВ   ЗА   ПОДНОШЕЊЕ   ПОНУДЕ

За подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности број 200/1 за 2020 годину: Прикупљање понуда за ораганизовање и извођење екскурзије ученика трећег и четвртог разреда Машинско електротехничке школе „Гоша у Смедеревској Паланци

 

Подаци о наручиоцу:

Машинско електротехничка школа „Гоша“,улица Индусстријска бр 66 11420 Смедеревска Паланка

ПИБ 101930265

Матични број: 07160895

Врста наручиоца:установа

Врста поступка:

Предмет јавне набавке се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Конкурсном документацијом,Законом о јавним набавкама/“Сл.гласник РС“,бр.124/2012,14/2015 и 68/2015/и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке као и одлуком о покретању предметног поступка јавне набавке број 200/1 од 27.02.2020.године

2. ВРСТА ПОСТУПКА

Јавна набавка мале вредности

3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке је набавка : Прикупљање понуда за ораганизовање и извођење екскурзије ученика трећег и четвртог разреда Машинско - електротехничке школе „Гоша у Смедеревској Паланци

Назив и ознака из општег речника јавних набавки:

-55100000-хотелске услуге

-55310000-услуживање у ресторанима;

-55320000-услуживање оброка;

-63514000-услуге туристичког водича;

-63515000-услуге путовања;

-63516000услуге организације путовања

4.КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је сигурна агенција и „најоптималнија понуђена цена“.

5.НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација за предметну јавну набавку се може преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ и сајта наручиоца www.skolagosa.edu.rs

6.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ,РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ,ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуда се подноси у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде са припадајућом документацијом достављају се лично или поштом у затвореној коверти,на адресу наручиоца Машинско електротехничке школе „Гоша“,улица Индустријска бр 66 Смедеревска Паланка 11420 са обавезном назнаком на лицу коверте:Понуда за јавну набавку- Прикупљање понуда за ораганизовање и извођење екскурзије ученика трећег и четвртог разреда Машинско електротехничке школе „Гоша у Смедеревској Паланци-НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверта навести назив и адресу понуђача,особу за контакт и број телефона.

Рок за подношење понуде је 12.03.2020.до 13 часова

7.МЕСТО,ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Јавно отварање понуда биће одржано дана 12.03.2020.године у 13,00 сати у канцеларији директора школе на сдресу Машинско електротехничка школа „Гоша“,улица Индусстријска бр 66 11420 Смедеревска Паланка

Благовремено приспеле понуде ће се отварати по редоследу приспећа.

О поступку отварања понуда се води записник који потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни представници понуђача.Понуђачу који је поднео понуду а није присуствовао отварању понуда ,копија записника биће достављена у року од 3 дана од дана отварања понуда.

8.УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Пре почетка поступка јавног отварања понуда представници понуђача који ће присуствовати дужни су да предају писано пуномоћје ,којим ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

9.РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда,односно по истеку рокова за подношење захтева за заштиту права.

Особа за контакт: Владан Старчевић,контакт телефон 026317310 ,e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Конкурсна документација

Joomla Templates - by Joomlage.com