КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Saturday, 26 September 2020
Saturday

Машинство и обрада метала

ЈАВНИ ОГЛАС

На основу члана 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давањем у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. гласник РС“,број 16/2018), након добијања сагласности Дирекције за имовину Републике Србије и након донете одлуке Школског одбора Машинско електротехничке школе „Гоша“ у Смедеревској Паланци од 15.10.2018. године,Комисија за спровођење поступка за давање у закуп школског простора расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

О спровођењу поступка прикупљања понуда за давање школског простора у закуп на период од 4 године - непокретности у јавној својини путем прикупљања писмених понуда.

 

Ђачка кухиња површине 106 м2 која се налази на кп. бр. 5947/31 изван школске зграде као посебан објекат ради производње и продаје пецива сваког радног дана у периоду од 07,30 часова до 15,00 часова .

Почетни износ закупнине за месец дана не може да буде мањи по процени вештака од 22.498,93 динара плус комунални трошкови ( струја, вода, смеће ).

Период издавања школског простора: од дана потписивања уговора дo 20.06.1923.године.

Ђачка кухиња се може разгледати сваког радног дана у периоду од 09,00 до 13,00 часова за време трајања јавног огласа.

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица регистрована за обављање делатности производње и продаје пецива.

Понуда обавезно мора садржати износ закупнине која се нуди,гаранцију и озбиљност понуде и податке о подносиоцу понуде и то:назив и седиште фирме,копију решења из АПР о упису, Потврда Народне банке Републике Србије о ликвидности, пуномоћ за лице које заступа подносиоца понуђача.

Понуде доставити на адресу: Машинско електротехничка школа „Гоша“, улица Индустријска бр.66 Смедеревска Паланка. У затвореној коверти са назнаком “Понуда за закуп ђачке кухиње-не отварати“ у року од 8 дана од објављивања јавног огласа до 12,00 часова.

Уколико у поступку два или више понуђача понуди исти износ закупнине, комисија је дужна да позове понуђаче који су понудили исти износ закупнине да у року од 3 дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће комисија отворити и изабрати најповољнијег понуђача. Уколико позвани понуђачи не доставе нову понуду односно ако су понуђачи доставили понуду са истоветном закупнином, комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача. Поступак ће се сматрати успешним у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда у којој је прихваћен почетни износ закупнине.

Услов за потписивање уговора је да изабрани понуђач достави бланко соло меницу на име финансијског обезбеђења извршења уговорних обавеза.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина закупнине. Лице чија је понуда најповољнија дужно је да у року од 3 дана од добијања обавештења приступи закључењу уговора. Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од учињене понуде након окончања поступка, односно не закључи уговор о закупу, уговор ће бити понуђен следећем најповољнијем понуђачу.

Додатне информације и обавештења у вези овог огласа, заинтересовани понуђачи могу добити сваког радног дана од 09,00 до 11,00 часова на телефон 026 317-310,особа за контакт Милена Ацић

Joomla Templates - by Joomlage.com