КВАЛИТЕТНО УЧЕЊЕ

ПРАКТИЧНА ЗНАЊА

УЧЕНИК НА ПРВОМ МЕСТУ

Wednesday, 23 January 2019
Wednesday
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Машинство и обрада метала

Матурски испит

МАТУРСКИ ИСПИТ (Полажу ученици IV степена)

Матурски испит се састоји из:
- Писменог испита из српског језика и књижевности
- Усменог испита из изборног предмета.
                      Ученик се опредељује за један са листе изборних предмета утврђених за сваки образовни профил.
                     Усмени испит се обавља извлачењем цедуља на којима су исписана по три питања, односно задатка.
                     После извлачења испитне цедуље, уколико ученик процени да не може успешно да одговори на
                     постављена питања или задатке, има право да једном замени испитну цедуљу, што утиче на коначну
                     оцену.
- Матурски практичан рад са усменом одбраном рада
                     Ученик обрађује изабрану тему, под менторством предметног професора. За усмену одбрану ученик
                     припрема писмени елаборат. Елаборат у три примерка ученик предаје испитној комисији. Уколико
                     матурски практичан рад захтева електронску форму, тај део рада се предаје на CD/DVD.
                     Током усмене одбране рада, ученик брани практичан рад, даје потребна објашњења о концепцији и
                     начину израде, методама, као и одговоре на друга питања чланова комисије која су дефинисана
                     садржајем матурског испита.

 

Шаблон за матурски рад                                                                Упутство за техничку обраду матурског рада

Шаблон за матурски рад - Техничар мехатронике
Допуна
Приручник о полагању матурског испита - Техничар мехатронике - оглед
Приручник о полагању матурског испита - Електротехничар за електронику на возилима - оглед

ЗАВРШНИ РАД (полажу ученици III степена)

Завршни рад се састоји из:
- Практичног рада, који обухвата писмену припрему (опис техничко-технолошког процеса) и израду/реализацију практичног рада
- Усмене провере знања

Joomla Templates - by Joomlage.com